>c7w6yA_
XTDFLYSIFGLLILLGVLVTFHEWGHYWVAKKLGVKALRFSVGFGKPIWGRTNKHGTEFVIAPIPLGGYVRFVDEREGEVAEADLPFAFNRQQVWKRILIVLAGPXANFLLAIVVYAAVYXXGIAVGKPFVTNVLPNTVAAQANFPENSEILSVDGVQVKSLEDAIFAFVDHIKVVVKPLNQEPTTVVLTIFDSLGLGFGRVNGEPSLGLVAKDSPAEKGGLKVGDTVVSVNGESISLWSEFVSFIENNPGKPLELIVARDGYQQPLVVTPEANERDRTIGYLGISPAFQGYNVINYGFFESFGKGAEQTWVXVERIGSFLGKLITAQAGXVAFLLYLAXISVNLGFVNLLPIPXLDGGHLXYYLVELVRGKPVSEKIXELGXRVGIILVLTIXAIALFFDINRINQLYFQ