>c7vovB_
AQKPPYSYVALIAMAIRESAEKRLTLSGIYQYIIAKFPFYEKNKKGWQNSIRHNLSLNECFIKVPREGGGERKGNYWTLDPACEDMFEK