>c7vd7A_
PMEFEWDANKAKSNLRKHGVRFEDAVLVFDDPRHLSRQERYENGEYRWQTLGLVHGIVVILVAHSVRFESGFDVIRIISARKADRKERNRYEHG