>c7vboA_
ELAPTDDTYVENKSSTVDSNFATSKQLKFKGTSKGSDDRIGYLKFDISNFKGEIDKAYIELEGKTSSSSEVYPPIDISIHGLTDDTWSETDLTWNNSPNHEPGSAKVVGLGETATFLGKVTVNFGEYHKVELDITDYIKNHSDNKDGIVALXISDQDQNNAYGWFRSTQETSEDTYPKLILV