>c7uy5G_
MKLLLQNQNIFQKLKNTLNGCIKKFYDTYQDLEQMQKFEMIVEDKLLFRYSCSQSEMFSAQIQAHYLEKRVLQLTDGNVKYIVNFRDKGVLDKANFFDTPNNSLVIIRQWSYEIYYTKNTFQINLVIDEMRCIDIITTIFYCKLELDFTQGIKGISKSSSFSNQIYEYSAQYYKAIQLLKKLLINDSYISELYNSTKSKQQPRLFIFQ