>c7uwzA_
MDGFDRGADVTYTDSDGSKKTYKVLSYSGDKVTVQDSDGRTLTFDARLLRVKKWLEHHHHHH