>c7upmA_
SHCVSCIGKYLLLEPLEGDHVFRAVHLHSGEELVCKVFDISCYQESLAPCFCLSAHSNINQITEIILGETKAYVFFERSYGDMHSFVRTCKKLREEEAARLFYQIASAVAHCHDGGLVLRDLKLRKFIFKDEERTRVKLESLEDAYILRGDDDSLSDKHGCPAYVSPEILNTSGSYSGKAADVWSLGVMLYTMLVGRYPFHDIEPSSLFSKIRRGQFNIPETLSPKAKCLIRSILRREPSERLTSQEILDHPWFSTDF