>c7ui4A_
SKLKYFFPDSQDFIDPSFDFVRETRNEHRVRQRDDHYPHEVFPHPYDGMLVSKAVVDGLGGGESKYTRAQRLRYFRNGMKHFFRLPDNMQTMGDCGAFTYVNQDVPPYRVEEVIEFYETSRFNYGVSLDHIIFGYEKPGESFSGEVLAECRRRQDITLTLAQDFLVKSQKSCFTPFGVAHGWNKKSYRQSVEALLAMGYKNITMGGMVPLKTAQILETLEEIKPLLKSDTQVHLLGIARPESFADFIRLGVTSIDSTTPLQQAFKDRKNNYHTPEGRAYTAVRVPQFDANPSLSRKIKSGVIDQDVARHLEKDAMHALFEYDNNALSLEKTLEAVLAYERLHSGEKEAEKIRADYERTLGDRPWRKCECNICRSIGINVIIFRGAERNRRRGFHNIQVLYNRLQYTLSLRSED