>c7u5oA_
GLECDGRTNLCCRQQFFIDFRLIGWNDWIIAPTGYYGNYCEGSCPAYPGSASSFHTAVVNQYRMRGLNPGTVNSCCIPTKLSTMSMLYFDDEYNIVKRDVPNMIVEECGCA