>c7tveC_
TGDATAKYLLQYILSARGICHENALILALMRLETDASTLNTEWSIQQWVDKLNDYINAINVKLNLLGYKIIRINHGIGRNAVTLKAKQNFESFELQSIVLPESNRFFVYVNLASTEETKLATRFNQNEIEFIKWAIEQFMISGETIVEGPALDTSIIVREVNRILVAATGDSNLAKWRKFSTFTVGSTNLFQFQELTATDIEDLLLRLCELKWFYRTQEGKFGIDLRCIAELEEYLTSMYNLNTCQNCHKLAIQGVRCGNESCREENEETGENSLSQIWHVDCFKHYITHVSKNCDRCGSSLITEGVYVI