>c7stmA_
QAFIPHVYDEEDNDEQEYDQRIQYNQFQGDHFDLAATRATGLNGHLVLDCPVADELLSKFPDYNPAEKSGGLSREFAFMRYTAVTCGPSNFYRDAYILRPVHYPIPRQTELMIVITMYNEDDILLGRTLKGVFKNIKYLESKARSSTWGKDSWKKIVVCIVSDGRTKINERAQALLAGLGVYQEGLAKSRVDDKKVQAHMFEYTTRVGISKVTDDVVKLTTEKVVPVQMLFCLKETNAKKINSHRWCFQAIGQVLDPKIVVLLDCGTQPSGRSLYELWKEFDRDHRVAGACGEITTSLKKRQMITNPLVYGQNFEYKISNILDKPTESSFGFISVLPGAFSAYRFIALQNDINGVGPLEKYFKGEFLHSSGELDPNDDEFQMKHLMLKEEAGIFTSNMYLAEDRILCFELVAKRGCNWLLRYCKSARAETDVPEGLAEFILQRRRWLNGSFFAAIYSLVHFYKVWTSSHSFGRKIFLHIEFFYQLINLIVSWFSIGSYFLVFRILTTSLGDKALGFAPGKILSVIFLWLYLASIVTTFVLSFGNKPKGTEKFYVTIVIFFAILMAYMIFAAIFMAVHSIQDIYRSGTRITVSLFFQNSEFRDLVVATSSTYALYFLASFLYFEPWHMFTSFVQYILLSPSYVNVLNIYAFCNIDDISWGTKGEVGGKSLGEAKLREDGTFDVSVPISKEQINQSYLDQLEKIRDPAPPEEKVLVTNTEDYYAFIRSMTVLVWMFTNFVVIALVLETGGFNQFVEATDLANLKSNRAAVFLTVILWTVAFMALFRFIGCIYYLITRLGREIK