>c7stlB_
QAFIPHVYDEEDNDEQEYDQRIQYNQFQGDHFDLAAISYTRATGLNGHLVLDCPVADELLSKFPDYNPAEKSGGLSREFAFMRYTAVTCGPSNFYRDAYILRPVHYPIPRQTELMIVITMYNEDDILLGRTLKGVFKNIKYLESKARSSTWGKDSWKKIVVCIVSDGRTKINERAQALLAGLGVYQEGLAKSRVDDKKVQAHMFEYTTRVGISKVTDDVVKLTTEKVVPVQMLFCLKETNAKKINSHRWCFQAIGQVLDPKIVVLLDCGTQPSGRSLYELWKEFDRDHRVAGACGEITTSLKKRQMITNPLVYGQNFEYKISNILDKPTESSFGFISVLPGAFSAYRFIALQNDINGVGPLEKYFKGEFLHSSGELDPNDDEFQMKHLMLKEEAGIFTSNMYLAEDRILCFELVAKRGCNWLLRYCKSARAETDVPEGLAEFILQRRRWLNGSFFAAIYSLVHFYKVWTSSHSFGRKIFLHIEFFYQLINLIVSWFSIGSYFLVFRILTTSLGDKALGFAPGKILSVIFLWLYLASIVTTFVLSFGNKPKGTEKFYVTIVIFFAILMAYMIFAAIFMAVHSIQDIYRSGTRITVSLFFQNSEFRDLVVATSSTYALYFLASFLYFEPWHMFTSFVQYILLSPSYVNVLNIYAFCNIDDISWGTKGKSLGEAKLREDGTFDVSVPISKEQINQSYLDQLEKIRDPAPPEEKVLVTNTEDYYAFIRSMTVLVWMFTNFVVIALVLETGGFNQFVEATDLANLKSNRAAVFLTVILWTVAFMALFRFIGCIYYLITRLGREIK