>c7sr2B_
KILQFEDILANTFYREHFGMYMERMDKRALISFWESVEHLKNANKNEIPQLVGEIYQNFFVESKEISVEKSLYKEIQQALVGNKGIEVFYKIQEDVYETLKDRYYPSFIVSDLYEKL