>c7sk7A_
CIVVDTVMCPNMPNKSVLLYTLSFIYIFIFVIGMIANSVVVWVNIQHCYILNLAIADLWVVLTIPVWVVSLVQHNQWPMGELTCKVTHLIFSINLFGSIFFLTCMSVDRYLSITYRKKMVRRVVCILVWLLAFCVSLPDTYYLKTVTSASNNETYCRSFYPEHSIKEWLIGMELVSVVLGFAVPFSIIAVFYFLLARSRKIIFSYVVVFLVCWLPYHVAVLLDIFSILHYIPFTCRLEHALFTALHVTQCLSLVHCCVNPVLYSFIN