>c7sfpA_
FPGRPDVAVEMRQLDFLLGDFRIEYTNLTTETVTTGEATCSTRPLADGRFYELTQRVPVPGLVATWLIGWSDVDNRFVSFYYDDWGHHGRFTGPGWVDGHFKLTGDSAVFGARHGFVEDFEIVDSDHLVKHGFVVVGDDLVPGDILHFHRI