>c7s3dS_
MKYFAKYLTSAPIMATVALVSLSVVLIELNHFFPGLQYGTY