>c7rfoC_
XANKPTQPLFPXGLETSESSNIKGFNNSGTXEHSPGAVXTFPEDTEVTGLPSSVRYNPDSDEFEGYYENGGWLSLGGGGIRWETLPHAPSSNLLEGRGYLINNTTGTSTVVLPSPTRIGDSVTICDAYGKFATYPLTVSPSGNNXYGSTEDXAITTDNVSATFTWSGPEQGWVITSGVGLGQGRVYSREIFTQILASETSAVTLNTPPTIVDVYADGKRLAESKYSLDGNVITFSPSLPASTELQVIEYTPIQLGNGITWVYNGGSAIGGETEITLDIVVDDVPAIDINGSRQYKNLGFTFDPLTSKITLAQELDAEDEVVVII