>c7r3mA_
MPGQLDPSTGRRFSEHKLCADDECSMLMYRGEALEDFTGPDCRFVNFKKGDPVYVYYKLARGWPEVWAGSVGRTFGYFPKDLIQVVHEYTKEELQVPTDETDFVCFDGGRDD