>c7qy5A_
LIDPYTQTNAVSYERFIRWYSKENHISATTEDLYNSLHGTYNNYKQDLYARTARSFVESHCDEAWFEDSYWVDESQGRVLEVSENEKSYRRALYDKFMDRLDAGYYDDFQLPTA