>c7q9yH_
TITRNKTSDGYTIITQNDKQIISYQSVDSSSKNEDGFTASIDARFIDDKYSSEMTTLINLTGFMSSKKTAINFPVRYSISILNESINENVKIVDSIPKNTISQKTVSNTMGYKIGGSIEIEENKPKASIESEYAESSTIEYVQPDFSTIQTDHSTSKASWDTKFTETTRGNYNLKSNNPVYGNEMFMYGRYTNVPATENIIPDYQMSKLITGGLNPNMSVVLTAPNGTEESIIKVKMERERNCYYLNWNGANWVGQVYNVDSHIFTFKINWLTHKVTAI