>c7q5yM_
KVKIYIDDVEIEAEKGKTVLQVALENGIDIPYFCYHPRLSIAGACRMCVVYWEDINRLVISCNLPVQEGMRVRTHRTSEMVREQQKYLLQALMTRHPLDCPICDKAGECDLQNLGAIYGPQKQIVPISALEKEREEHDWESDFLEYYSNRCVVCYRCTRACDEVVGTRALYVEDRGFHSNIVPAVRPMDTSTCEMCGICVHVCPVGAIISKPFKYWSRSWLLEKGRTVCNLCPVGCEIQIEYGVGDWRSKRKVYRTKPTDELNICAKGFFGYDSINHKRLLKTKVGKREETPGNVVNLLTTILTEHGGKTGIVFSAYLPKEVIDEVLRIAKASQAYVTAPQSVDLFKFLDELEEYDFPTVKEFEKADAFVFIGDDITSVATVLSYYTKKKVYKIGKSVRDEKLQPEEITYEDLQNLEGNVFVLVTPHALNGEIKEVATKLKELKREKGFKVIPVPKDANALYLYEVLKGIYSDLPAVMEACERGDIENLIIFGEDILEFYEDKVFEELKEKLEHLVVVSPYEDGLSEYAHIKIPMSLMGENEGTYKTFFGEVKGKKFLPWAFDDLAFWKYLGENFKEEKGLKVVKSSSNLRRRFEPHLYRNNWITQRSQNLSRLYEKNKDITVYYE