>c7pv4F_
ILLKNDVFMVDRYYDYYSNMGLNRFRWKNLPPGMESRHIEQALFNEGQAVFFKNTDPNEPYGFLCLPCAPSNGQNIYGDPVDFNGIGVNKYFTNLSPLNAVRILDNDNGLAPVRHIAYYTYLMSQIEMTINMNLDQQKFPIIIGATQKNKLSMENLYEKYSSFEPNILVDEKLAQALQEGKGFDALNTQAPYLLDKLADFKKTCENELLTFLGINNSQITFVLEMAYKNRLDACKRINEMFGLNLEVEKVVNLLEV