>c7pv2L_
YKTIGEIQRRRGNLWFRTYQRYLFSLAYQMFEWQGLPKTVDPIFLEKQLHQRGFVAFYKDEMYGYLGVQGTLSGQINLYNQPNFYTASAPTYQKSFPLYWYDMGEDLNEKGQGIVIYNNLERMPTLDILNLYAMNLAELKETIYVNQNAQKTPVIIKAGDNDLFSMKQVYNKYEGNEPVIFAGKKFNTDDIEVLKTDAPYVADKLTMLFKDQWNEAMTFLGLSQIQGSANIYLAPRQEACRLINEYYGLNVSVKLRK