>c7pnbB_
DVIYYYQGQITVGNVAPPMYFAIQPNGNAKIGNNSNVPSYINAQPSSGGSGFTAQVNITNATYNYYFNFMGLAVSKTGYIYLAKVAYSYTATNNPIQNATLYIMNQQGQIVYKYKLIVNGVVNSTLPSTPLQINSGSYIVSLLIVPYQGTLPKTPSNDLATITVNFGFSPMTASPPPIPLPSP