>c7pklL_
VQLVESGGGLVQAGDSLTLSCAASGTFSSVAMGWFRQAPGKERKFVANISWNGDSTYYTDSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMSSLKPEDTAVYYCAADVRWTGDGHRADYWGQGTQVTVSSGDIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASFLYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC