>c7p23B_
MRTFTIRNNCPFTIWPAHFTNPDSPTKLTSQVAGWDAPARSQKSFQVPDRWAGRFWGRRNCDFSKQGPSSCATGGCNGGLICDARTGSGVPPATLAEFKLNGDGGKDYYDVSNVDGSNLPVLISNNKGCPSPSCRVDLNPGCPEDRMKVKDGRGTTIGCLSACQANLDGNHGNSANCCTGSHGKPETCPKTGVKYYDYFKGKCPDAYAYAYDESSQSALWTCNKGADYTVTFCPH