>c7p1hA_
RDLVLEPIVQPETIELGMPDSDQKILAEVAERENVIIGVRPVDEKSKSLIDSKLYSSKGLFVKAKSSDWGPMSGFIPVDQAFAKASARRDLDKFNGYAEQSIESGNAVSADLYLNQVRIDELVSKYQSLTALEFDAESGMYKTTATNGDQTVTFFLNKVTVDSKDLWQVHYIKDGKLAPFKVIGDPVSKQPMTADYDLLTVMYSYSDLGPQDKLKQPLTWEQWKESVTYEELTPKYKELYNSEVLYNKKDGASLGVVSDRLKALKDVINTSLGRTDGLEMVHHGADDANPYAVMADNFPATFFVPKSFFMEDGLGEGKGSIQTYFNVNEQGAVVIRDPQEFSNFQQVAINVSYRASLNDKWNVGLDDPLFTPKSKLSHDFLNAKEEVIKKLSGEV