>c7p14A_
MKYTICNFMMSVLGIIIYVTDLVADIVLTVRYFYDGQYVFGVLTLSFVLCGTLIVHCFSYSWLKDDLLHCLQGGVFTRYWFVLRTGYHVVFKDPHKEAIDMATDLSMLRLFETYLEGCPQLILQLYAFLERGQANFSQYMVIMVSCCAISWSTVDYQIALRKSLPDKNLLRGFWPKLTYLFYKLFTLLSWMLSVVLLLFVDVRTVLLLLLFLWTVGFIWAFINHTQFCNSLSMEFLYRLVVGFILVFTFFNIKGQNTKCPMSCYYTVRVLGTLGILTVFWIYPLSIFNSDYFIPISATIVLSLLFGIIFLGVYYGTYHCRIRYFLMDA