>c7om0C_
VKQLLNQLGHEERTKMEENWIEEGKRGRKPTTISPIKCAYILNEHLTFILFDDEENTKLAMYQFDEGIYTQNTTIIKRVISYLEPKHNSNKADEVIYHLTNMVDIKEKTNSPYLIPVKNGVFNRKTKQLESFTPDYIFTSKIDTSYVRQDIVPEINGWNIDRWIEEIACNDNQVVKLLWQVINDSMNGNYTRKKAIFFVGDGNNGKGTFQELLSNVIGYSNIASLKVNEFDERFKLSVLEGKTAVIGDDVPVGVYVDDSSNFKSVVTGDPVLVEFKNKPLYRATFKCTVIQSTNGMPKFKDKTGGTLRRLLIVPFNANFNGIKENFKIKEDYIKNQQVLEYVLYKAINLDFETFDIPDASKKMLEVFKEDNDPVYGFKVNMFDQRKVPKYIVYAFYKEYCDENGYNALSSNKFYKQFEHENYWKTDAQRRNEELARIYNFNDN