>c7olaD_
VKQLLNQLGHEERTKMEENWIEEGKRGRKPTTISPIKCAYILNEHLTFILFDDEENTKLAMYQFDEGIYTQNTTIIKRVISYLEPKHNSNKADEVIYHLTNMVDIKEKTNSPYLIPVKNGVFNRKTKQLESFTPDYIFTSKIDTSYVRQDIVPEINGWNIDRWIEEIACNDNQVVKLLWQVINDSMNGNYTRKKAIFFVGDGNNGKGTFQELLSNVIGYSNIASLKVNEFDERFKLSVLEGKTAVIGDDVPVGVYVDDSSNFKSVVTGDPLVEFKNKPLYRATFKCTVIQSTNGMPKFKDKTGGTLRRLLIVPFNANFNGIKENFKIKEDYIKNQQVLEYVLYKAINLDFETFDIPDASKKMLEVFKEDNDPVYG