>c7ochL_
GVESLNVLLDNRSSHYEEIIASCHQGINNKLTAHEVKLQIEEEYQVFRNRLRKGEITGQFLKVDKSRLLNDFNNLYVDEVTATKDNIEHLIYQFKRASPILRFLYANIGEGNGEERHHTIKECQMQYWRSFLNKVKSLKLLLIFDALILLASIHDQTRHKCSKGWLGSCFISVNDRLVSLESTKRDLEKWVGRRQQSERSPPDKNQILISMFQKTILKATAALKDVGISVEHYKINMEVICPDSYDLILNFDVSGVVPTISYQEKFPFIMGGVELLESTDLERLSSLSLALVNSMKTSSTVEAYCQEFLLSGAEFQLIYQKTGECSKCYAINDNRVGEICSFYADPKRYFPAIFSAEVLQTTVSTMISWVKDCSELEEQLCNINSLTKMILVLILAHPSKRSQKLLQNLRYFIMAYVSDYHHKDLIDKLREELITDVEFLLYRLVRALVNLILSEDVKSMMTNRFKFILNISYMCHFITKETPDRLTDQIKCFEKFLEPKLEFGHVSINPADVATEEELDDMVYNAKKFLSKEGCTSIKGPDYKKPGVSKRFLSLLTSSFNNGSLFKESEVKESPQSYSSTGPDTGRLKFSLSYKEQVGGNRELYIGDLRTKMFTRLIEDYFEALSLQLSGSCLNNEREFENAILSMKLNVSLAHVSYSMDHSKWGPMMCPFLFLATLQNLIFLSADIKGRDYLSTLLTWHMHKMVEIPFNVVSAMMKSFIKAQLQSITEDFFYSNFQIGVVPSHVSSILDMGQGILHNTSDFYALISERFINYAISCICGGTIDAYTSSDDQISLFDQVLTELMQRDPEEFKTLIEFHYYMSDQLNKFVSPKSVIGRFVAEFKSRFYVWGDEVPLLTKFVAAALHNIKCKEPHQLAETIDTIIDQSVANGVPVHLCNLIQKRTLSLLQYARYPIDPFLLNCETDVRDWVDGNRSYRIMRQIERLIPDACGRIRSMLRKLYNKLKTGQLHEEFTTNYLSSEHLSSLSNLCELLGVEPPSESDLEFSWLNLAAHHPLRMVLQSSIASGFVGLCRTLGSKCVRGPNKESLYIKSIQSLISDIQGIEPLIDSHGVQYWRVPLNIRDGNEGVISYFRPLLWDYMCISLSTAIELGAWVLGEPKKKHNPCDYFPLKPAAIKFLDLCVALDVNCEALSLVSHIVKWKREEHYIVLSSELRLSHTRTH