>c7ob9G_
CLELPTYAAACALVNSRYSCLVAGPHQRHIALSPRYLNRKRTGIREQLDAELLRYSESLLGVPIAYDNIKVVGELGDIYDDQGHIHLNIEADFVIFCPEPGQKLMGIVNKVSSSHIGCLVHGCFNASIPKPEQLSAEQWQTMEINMGDELEFEVFRLDSDAAGVFCIRGKLNITSL