>c7o52U_
DVRVRKIKPLSEIHSGNSVSLQCDVQFFWEKNGRLLGKESQLNFDSISPEDAGSYSCWVTASKAWTLEVLYAPRRLRVSMSPGDQVMEGKSATLTCESDANPPVSHYTWFDWNNQSLPYHSQKLRLEPVKVQHSGAYWCQGTNSVGKGRSPLSTLTVYYSPE