>c7ndjB_
GENLRPVVINGSNVAMSHGNKEVFSCRGIKLAVDWFLERGHKDITVFVPAWRKEQSRPDALITDQEILRKLEKEKILVFTPSRRVQGRRVVCYDDRFIVKLAFESDGIIVSNDNYRDLANEKPEWKKFIDERLLMYSFVNDKFMPPDDPLGRHGPSLDNFLRKKPIVPEHKKQPCPYGKKCTYGHKCKYYHP