>c7nbvA_
GPLGSNPASLYRIDLFITFTDELITFDYKVHGRPVLTFRIPGFGLTPAGRMLVCMGEKPAHSPFTSSKSLYHVIFTSTCNSFSFTIYKGRYRSWKKPIHDELVDRGYTTFREFFKAVRGYHADYYKQRLIH