>c7n34A_
GKFLCVPNLEGRWHVDGHTRSEGGNTWEGELKIVQTWDKVRIHLKTKASHSDSVTASIIYDKGIGYQLLYNYRNQVGFAEFRFDADLKSAEGHYFNGATYGTXTITRI