>c7mzvA_
GIHEADVGITLFLSPELPGFRGQIKQRYTDFLVNEIDQEGKVIHLTDKGFKXPKKPSKEEVNAEKESEAARRQEFNVDPELRNQLVEIFGEEDVLKIESVYRTANKXETAKDKSVRTKIHQLLREAFKNELESVTTDTNTFKIARSNRNSRTNKQEKINQTRDANGVENWGYGPSKDFIHFTLHKENKDTXEAVNVITKLLRVPSRVIRYAGTKDRRAVTCQRVSISKIGLDRLNALNRTLKGXIIGNYNFSDASLNLGDLKGNEFVVVIRDVTTGNSEVSLEEIVSNGCKSLSENGFINYFGXQRFGTFSISTHTIGRELLLSNWKKAAELILSKEARKIWAETKDAALALKQXPAENLLYSLSNQRKEEDGTYSENAYYTAIXKPRNLRTXYVHAYQSYVWNSIASKRIELHGLKLVVGDLVIDTSFIRAKAVTQEDIDSVKYTXEDVVLPSPGFDVLYPSNEELKQLYVDILKADNXDPFNXRRKVRDFSLAGSYRTVIQKPKSLEYRIIHYDDPSQQLVNTDLDILNNTRAKESGQKYXKAKLDRYXPDKGGEKTAVVLKFQLGTSAYATXALRELXKL