>c7m33D_
KIGKTLWRYALLYRKLLITAVLLLTVAVGAELTGPFIGKKMIDDHILGIEKTWYEAAEKDKNAVQFHGVSYVREDRLQEPVSKAKEAHIYQVGMAFYFVDQAVSFDGNRTVSDGKLTITNGDKSRAYAAEKLTKQELFQFYQPEIKGMVLLIALYGGLLVFSVFFQYGQHYLLQMSANRIIQKMRQDVFSHIQKMPIRYFDNLPAGKVVARITNDTEAIRDLYVTVLSTFVTSGIYMFGIFTALFLLDVKLAFVALAIVPIIWLWSVIYRRYASYYNQKIRSINSDINAKMNESIQGMTIIQAFRHQKETMREFEELNESHFYFQNRMLNLNSLMSHNLVNVIRNLAFVALIWHFGGASLNAAGIVSIGVLYAFVDYLNRLFQPITGIVNQFSKLELARVSAGRVFELLEEKNTEEAGEPAKERALGRVEFRDVSFAYQEGEEVLKHISFTAQKGETVALVGHTGSGKSSILNLLFRFYDAQKGDVLIDGKSIYNMSRQELRSHMGIVLQDPYLFSGTIGSNVSLDDERMTEEEIKNALRQVGAEPLLKKLPKGINEPVIEKGSTLSSGERQLISFARALAFDPAILILDQATAHIDTETEAVIQKALDVVKQGRTTFVIAHRLSTIRNADQILVLDKGEIVERGNHEELMALEGQYYQMYELQ