>c7m2wG_
MEIKEVDDRAELLRYTNNIPLLGKLVNHQPLWSTNPKLKSFSLEKISAPDQRRVQEALVVKDLLNVLIGLEGTYIRYFNDYEPSDPETPIEFKIAKKMDPSFKTFSRRIVRYGKQYMILTRAYEKWSDTSFGMVLQRFAYEIRRFLEDVYLKTLVERLERDFNKVPNFSIRELEQIINETEVNKQMELLYNIYEEIFREIEERRTNQSSQNESSLHLRLMVAFDTTVYPVPKGGAILKIFQQKILENLGDRSSVMFLKKLLNNISQDYCTMLYEWLTQGILNDPYQEFMTYDDLERAWDTQYFIRKDVLLRDCDSEEDKNLLFKMLRTGILLKVVRASLQIPTIPSNSSDITIQEINDFADLMEGSNLELYVDKCYSRANEIFLKLFFQGYDLINVLKHLQQIFLGYQSGHNVLKFLTKNMGELTKHYRNDNNANYDKLLQNFELERQSENPNNLMRQLLMIQFDTETLPQVLSHYLQIYPEVTPKSAIYHLKFDINIPYPLNIIISRTCMIKYQIILRYQLVLQYHSRLLDETWMDLNKTPSWKYRGYSHTVKRRIVRATRVLHAKMNHFIKTIMEYFNQNVIDKEVYSLEKCYRNPTLAVAIQNELEGGLTNIMTNRCLSDLIPLQLQIFDIVYKFCKFIKSMRAKLCQLDPVLYGYQEDAALELIQKLIEYISNASSIFRKCLINFTQELSTEKFAAGIERVLYSIVPP