>c7m1oB_
ALRTMVDPDTCTSCELCYDRVPEVYKNRGDGIAEVVSPGPDGWMMVPPELEQEVKEVTDECPAGSIITEEV