>c7ljjA_
KGTDVFKADSASIAQNYTIPEWFKDAKFGIFIHWGVYSVPAYGSEWYSRWMYKEGHPINKYHVQTYGPLTKFGYKDFIPMFKAENFNADEWLAVVKSSGAQYIVPVAEHHDGFAMYSSTFNKWNAVDMGPKRDIIGELKEATKKAGLRFGLSSHRCENAWFYEYGMETPSDVQDTTITLYGERLHEPEGQGMTPYCGKYEGSNERSRRQFLMHTYELIDKYQPELIWFDWTVGKYPFQPTFYKFMAYYYNSALDWNKEVVVNTKFGYGDNIQVFDIERGKSDRIREYPWQTDTSVGKKSWSYCVGEENKSPDHIIDDFVDIVSKNGNLLLNIGPKADGTITDEQKNVLAEIGKWLKTNGEAIYGSRPWVIASEGHNGYMTDNTKTEYTADDIRFTTCDNNLYAVSLAWTDGSVTIKSLATKYCRNVEIESVEMLGSSEKIDYKMTDEGLVVNFPKNKPTEYAHVFKIKLKGVVVSKPLYDKVDNGCLITVRVANHNAEDANVTLKSVVDGNEVSTQVAVKAKSEQWVKMQNKDVKSFDDMSCKFYFNDNLTYENEF