>c7licA_
DDYIHLRKWIKRIGIILRISGHWPFRLPHEKRNQHKSKFRQVYSCLVITLGFITCSCYCIGLCLSESIAQALNNITVTSYFLQSCVCYVSFIINSRKLETLFNYLFENEVVGCPRGYKMSSIKTTLFRCKFVAFSLGILSFFGWLMWTLLPLAVLVQTSLRFVEAWYPFDTTTSPMNEVIAIYEAVAMIFLITAPMSSDIMFCVLMIFIVEHLKCLGMAIECTLKGDATSLCNIVDSHVKIYRTMEIVQSVYSSYFATLFFTSCLAVCALAYFLAATSFTRVPGMVLYLMYIFLRIFLLCLLATEVAEQGLNLCHAGYSSKLVLASDHVRSTIQAIATRAQIPLSITGARFFTVNLSFLASMAGVMLTYFIVLLQVN