>c7l9aB_
MASVTEQLRHCSEILKEMLAKKHFSYAWPFYNPVDVNALGLHNYYDVVKNPMDLGTIKEKMDNQEYKDAYKFAADVRLMFMNCYKYNPPDHEVVTMARMLQDVFETHFSKIPIE