>c7k7tB_
GIRLSTMSPRYLQSNSSSHTRPFSAIAELLDNAVDPDVSARTVFIDVEEVKNKSCLTFTDDGCGMTPHKLHRMLSFGFTDKPIGVFGNGFKSGSMRLGKDALVFTKNGGTLTVGLLSQTYLECVQAQAVIVPIVPFNQQNKKMIIDSLPSLEAILNYSIFNRENDLLAQFDAIPGKKGTRVLIWNIRRSELDFDTDQYDILVSDELPETEYSLRAFCGILYMKPRMKIFLRQKKVTTQMIAKSLANVEYDTYKPTFTNKQVRITFGFSCFGIMMYHNNRLIKSFEKVGCQVGVGVIGVIECNFLKPAYNKQDFEYTKEYRLTINALAQKLNAYWKEKTKVPDQTWVQCDECLKWRKLPGIDPSMLPARWFCYYNSHPKYRCSVPEE