>c7k36B_
TWNPKYTLRSHFDGVRALAFHPVEPVLVTASEDHTLKLWNLDVEPIYTFRAHIGPVLSLAISSNGEQCFSGGIDATIQWWNMPSPSVDPYDTYEPNVLAGTLVGHTDAVWGLAYSGIKNQLLSCSADGTVRLWNPPCICTYNGIPTSVDFIGCDPAHMVTSFNTGSAVIYDLETSQSLVILSNHINRVVSHPTLPVTITAHEDRHIKFFDNKTGKMIHSMVAHLDAVTSLAVDPNGIYLMSGSHDCSIRLWNLDSKTCVQEITAHRKKLDESIYDVAFHSSKAYIASAGADALAKVFV