>c7k0pH_
MNVGTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTNLIHNMGMYIFLHTVKGTPFETPDQGKARLLTHWEQMDYGVQFTASRKFLTITPIVLYFLTSFYTKYDQIHFVLNTVSLMSVLIPKLPQLHGVRIFGINKY