>c7k0iF_
RAWKQMSWFYYQYLLVTALYMLEPWERTVFNSMLVSIVGMALYTGYVFMPQHIMAILHYFEI