>c7juxA_
SVYLQEWDIPFEQVELGEPIGQGRWGRVHRGRWHGEVAIRLLEMDGHNQDHLKLFKKEVMNYRQTRHENVVLFMGACMNPPHLAIITSFCKGRTLHSFVRDPKTSLDINKTRQIAQEIIKGMGYLHAKGIVHKDLKSKNVFYDNGKVVITDFGLFGISGVVRENQLKLSHDWLCYLAPEIVREMTPGKDEDQLPFSKAADVYAFGTVWYELQARDWPLKNQAAEASIWQIGSGEGMKRVLTSVSLGKEVSEILSACWAFDLQERPSFSLLMDMLEKLP