>c7jqxD_
PGMPAPGLPAGFERRFSRRYAQLDDVRLHYVTGGPDDGEMVVLLHGWPQTWYTWRHVMPALAEDGYRVVAVDYRGAGESDKPLGGYDKASMAGDIRALVHQLGATRIHLVGRDIGVMVAYAYAAQWPTEIVKLAMLDVPVPGTRIWDEAKASADPQIWHFGLHQQRDIAEMLIAGKERAYILDFYKKRTHVALSNDDIAVYADAYAAPGALRAGFELYRAFPQDETRFKAFMKHKLPMPVLALAGDKSNGAKELDMARELALDVRGAVAPNTGHWLPDENPAFLTRQLLDFFRE