>c7fbgA_
AMREPFKYVDGILYLQAWKELGNITAGFTTKDGGISTGSFHAMNLGLHVNDIVENVHENRRILANKLQKPLENWICSEQVHAHHVEKVGQQEKGSGVYSYEDGISKTDGIYTSNEDVLLTSCYADCVPLYFYAPSHGMIGLAHAGWKGTVQEIAKEMIQKWNAEGISSDEIHVAIGPSIGSCCYVVDDRVLTAAQEVVSGAVPHQKISDGQYAINLKEINRILCVQAGIKEEHIVMSSLCTSCEEQLFFSHRRDQGKTGRMLSFIGFK